Hoiakud matemaatikast ning nende seos programmeerimisega

Nimi
Sandra Lannes
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata eestikeelse ATMI instrumendi sobivust ning uurida, kas ja mil määral on hoiakud matemaatikast seotud programmeerimisega. Uuringu küsitlus viidi läbi Tartu Ülikooli 2015. aasta „Programmeerimisest maalähedaselt“ MOOCil osalejate seas ning tulemuste analüüsimiseks kasutati avatud lähtekoodiga programmi JASP. Tulemustest selgus, et eestikeelne ATMI (Attitudes Toward Mathematics Inventory) instrument on kasutamiseks sobiv. Statistiliste testide läbiviimise käigus tuli esile tugev seos rõõm matemaatikast ja matemaatika väärtustamine väidete gruppide vahel, mis olid mõlemad osa matemaatilisi hoiakuid mõõtvast instrumendist. Hoiakute matemaatikast seotust programmeerimisega vaadeldi varasema programmeerimise kogemuse ning hoiakute programmeerimisest seisukohalt. Kummagi väidete grupi osas seost hoiakutega matemaatikast ei leitud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF