Tüdrukute osalemise suurendamine informaatikaõppes

Nimi
Marge Seppo
Kokkuvõte
Naiste osakaal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris on jätkuvalt tagasihoidlik, samas kui nende suurem osalemine tuleks kasuks nii kogu sektorile kui ka naistele endale. Naiste osalemise suurendamiseks on oluline teadlikult tegeleda tüdrukute kaasamisega informaatikaõppesse. Bakalaureusetöö eesmärk on töötada välja soovitused suurendamaks tüdrukute osalemist informaatikaõppes. Töö eesmärgi saavutamiseks ja uurimisküsimustele vastuste leidmiseks analüüsitakse varasemat teaduskirjandust ja viiakse läbi küsitlus gümnaasiumis informaatikat õppivate ja mitteõppivate tüdrukute seas. Uurimistöö tulemusena on välja toodud tegevused kahe sihtrühma lõikes – tüdrukutele, kes pole gümnaasiumis valinud informaatikaga seotud õppesuunda ja tüdrukutele, kes on juba gümnaasiumis valinud informaatikaga seotud õppesuuna. Lähtuvalt informaatikaõppes mitteosalemise põhjustest on informaatikat mittevalinud tüdrukute jaoks oluline esialgse huvi tekitamine ja esmase kontakti loomine. Informaatika aineid sisaldava õppesuuna valinud tüdrukute jaoks on oluline sobiva õppekeskkonna loomine ja enesekindluse suurendamine.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF