Õpetajate multimeediat sisaldavate õppematerjalide kasutamine

Nimi
Markus Herman Tiik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, milline on Eesti õpetajate suhtumine multimeediat sisaldavatesse õppematerjalidesse, millistel eesmärkidel õpetajad selliseid materjale õppetöös kasutavad ning millised on peamised materjalid, mida kasutatakse. Andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus 65 Eesti õpetaja seas ning tulemuste analüüsimiseks kasutati tabelarvutusprogrammi MS Excel. Tulemustest selgus, et Eesti õpetajad peavad multimeediat sisaldavate õppematerjalide kasutamist lihtsaks ja peavad sellist materjalide integreerimist õppetöösse väga oluliseks. Kõige enam kasutavad uurimuses osalenud õpetajad multimeedia õppematerjalidest esitluse tegemise tarkvarasid nagu MS PowerPoint ja Google Slides ning interaktiivsete küsimustike platvorme nagu Kahoot ja Quizlet. Üle poole vastanutest kasutavad multimeedia õppematerjale praktiliselt igas tunnis. Peamiste põhjustena, miks multimeedia õppematerjale kasutada, toodi välja tundide põnevamaks muutmise võimalust ning selliste õppematerjalide interaktiivsust, mis äratab õpilastes suuremat huvi õpetatavate teemade vastu. Seevastu nõrkustena toodi välja, et multimeedia kasutamine nõuab õpetajatelt spetsiifilisi eelteadmisi ning häid tehnilisi oskusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF