Andmebaaside kursuse lugemismaterjali loomine

Nimi
Margus Roo
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk oli luua õppematerjal Tartu Ülikoolis õpetatavale kursusele “Andmebaasid”, mis toetaks üliõpilast ümberpööratud klassiruumi keskkonnas. Magistritöö alguses püstitati kaks uurimisküsimust – kuidas luua õppematerjali ümberpööratud klassiruumi tingimustes õppivale tudengile ja kuidas hindavad loodud õppematerjale spetsialistid, kes igapäevaselt andmebaasidega töötavad. Käesoleva töö raames valminud õppematerjali loomisel kasutati ADDIE meetodit. ADDIE meetodi esimeses etapis analüüsiti üliõpilaste sihtgruppi, kellele õppematerjal luuakse. Samuti toimus mudeli esimeses etapis kontrollmehhanismide ja litsentsi valiku analüüs. Mudeli teises etapis kavandati loodavate õppematerjalide loogiline ja ajaline jaotus vastavalt aine teoreetilisele osale. Samuti kavandati mudeli teise sammuna loodava õppematerjali teemade ülesehitus. Mudeli kolmandas osas toimus õppematerjalide ja enesetestide loomine. Kolmanda etapi viimases osas vormistati õppematerjalid Tartu Ülikooli õppekeskkonnas. ADDIE mudeli viimases osas toimus loodud õppevara
hindamine ekspertide kaasamisel uuringuinstrumendi kaudu. Mudeli viimases osas analüüsiti ekspertide poolt küsitluse käigus kogutud informatsiooni. Uuringu tulemustest võib järeldada, et loodud õpivara toetab üliõpilast andmebaaside kursuse jooksul ümberpööratud klassiruumi tingimustes. Magistritöö viimases osas annab autor hinnangu õppevara loomise
protsessile ja toob esile piirangud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF