arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikaprotsessi ärianalüüs Tartu Ülikooli õpiteekonna rakenduse näitel
Nimi Kaie Ehrpais
Kokkuvõte Magistritöö eesmärk on teostada Tartu Ülikooli õpiteekonna rakenduse (TEEK) praktikaprotsessi ärianalüüs. Õpiteekonnana käsitletakse üliõpilase tegevusi praktika ainesse registreerimisest kuni õppetulemuse ÕIS-i kandmiseni. Magistritöös teostatakse ärianalüüs koos hetkeolukorra kirjeldusega, antakse hinnang As-Is protsesside küpsusele ja optimeerimise võimekusele. Seejärel sõnastatakse sihtgruppide vajadused ja seatakse õpiteekonna rakendusele kahetasemelised eesmärgid koos mõõdikutega. To-Be protsessid prioritiseeritakse ning rollid seostatakse tegevustega vastutusmaatriksi alusel. Autor selgitab töös kasutatavate analüüsimetoodikate olemust. Töö tulemuseks on õpiteekonna rakenduse praktika protsessi ärianalüüs, mida kasutatakse sisendina tehnilise analüüsi ja arendusprojekti lähteülesande koostamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Kuldar Taveter, Kerli Mooses
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad