Viimsi Gümnaasiumi projekt „Matemaatika 2.0“ ja selle mõju õpilaste uskumustele ja õpiharjumustele matemaatikas

Nimi
Kerstin Kippar
Kokkuvõte
Matemaatika õppimisel ei ole olulised ainult protseduurilised ja faktiteadmised, vaid õpilaste uskumused ja õpiharjumused. Nendest teadlik olemine aitab õpetajatel matemaatika õpet tõhusamalt planeerida. Magistritöö eesmärgiks oli teada saada, kuidas mõjutab Viimsi Gümnaasiumi matemaatika aktiivõppele keskendunud projekt „Matemaatika 2.0“ selles osalevate õpilaste uskumusi ja õpiharjumusi. Sellele vastuse saamiseks viidi läbi longituuduuring küsitlustega 2021. aasta septembris ja 2022. aasta veebruaris. Tulemustest selgus, et matemaatikat peetakse oluliseks õppeaineks, mida nähakse võimalusena tulevikus kooliteed ja karjääri jätkata. Edu matemaatikas seostatakse pigem töö ja pingutuse kui kaasasündinud matemaatilise võimekusega, ent paljude ülesannete lahendamise ja lahenduskäikude meelde jätmise kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka sisulisele aru saamisele. Õpilased on hakanud kiirelt õigete vastusteni jõudmise asemel keskenduma lahendamise protsessile. Murekohaks on õpiharjumuste kujundamine. Teise küsitluse tulemused näitasid suuremat õpilaste arvu, keda motiveerib õppima kontrolltöö ja kes ei vaata varem õpitut üle, vaid õpivad viimasel päeval enne tööd. Sellega peaksid projektis osalevad õpetajad õpilastele rohkem toeks olema.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF