Robootika suunakursuse loomine gümnaasiumiastmele

Nimi
Aly Valvas
Kokkuvõte
Robootika õpetamiseks ja õppimiseks on koostatud palju materjale ja juhiseid. Leida võib õppematerjale erinevate haridusrobotite kohta, kuid mitmeid erinevaid koolirobootikavahendeid kasutada võimaldavat valikkursust loodud ei ole. On olemas e-kursus Robootikast puust ja punaseks, mis käsitleb ainult Makeblock mBot roboti kasutamist. Samuti on loodud Arduino näitel põhinev riistvara programmeerimise valikkursus gümnaasiumiastmele, mis on mõeldud algajatele ja keskendub pigem elektroonikale. Ka Metshein.com veebilehel on erinevaid elektroonikakursusi. Olemas on 2013. aastal koostatud Robootika gümnaasiumile Mehhatroonika ja robootikaõpik, koos praktiliste ülesannete koguga, kuid selles kasutatavaid õppevahendeid paljudel koolidel pole. Loodud kursus on suunatud gümnaasiumi- või põhikooli kolmandale astmele. Praktilisteks õppevahenditeks on valitud haridusrobotid Makeblock mBot, Lego Mindstorms EV3 ja selle lisavahendid. Magistritöö koostamisel lähtuti olemasolevatest õppematerjalidest, koostati praktiliste ülesannete töölehed ja juhendid eelnimetatud haridusrobotite kasutamiseks ning loodi ka projektõppe moodul. Praktilise valikkursuse eesmärgiks on anda ülevaade robootikast, tekitada õppijais huvi nüüdisaegsete tehnoloogiate eesmärgipärase kasutamise vastu, kasutada koolirobootikavahendeid tootearendusprotsessi läbiviimisel ja seeläbi anda praktilisi kogemusi tehnoloogia kasutamises tootearenduse alal. Materjali loomisel lähtuti ADDIE ja Merrilli mudeli printsiipidest. Magistritöö autor piloteeris loodud digitaalset õppevara 10. ja 12. klassi õpilastega. Õpilaste tagasisidest lähtuvalt võib õppematerjalidega üldjoontes rahule jääda. Käesoleva töö käigus loodud robootika suunakursus on pidevas muutumises vastavalt tehnoloogia arengule ja õppijate oskustele, aga ka vastavalt õppevahendite lisandumisele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF