Veebirakendus programmeerimise õppimiseks II ja III kooliastmes

Nimi
Kristiina Keps
Kokkuvõte
Põhikoolis programmeerimise õppimine aitaks suunata rohkem noori infotehnoloogia sektorisse ja oleks kasulik ka õpilastele endile. Õpilaste seas on huvi programmeerimise õppimise vastu olemas, kuid praegu puuduvad sobivad eestikeelsed õppematerjalid sellele vanuserühmale. Magistritöö raames loodi II ja III kooliastme õpilastele suunatud digitaalne programmeerimisõpik, mis võimaldab programmeerimist iseseisvalt õppida. Õppematerjali loomisel tugineti ADDIE mudelile, mille esimestes etappides analüüsiti vajadust uue õppematerjali järele ning uuriti programmeerimise õpetamist ja digitaalse õppematerjali loomist. Kavandamise etapis määrati õpiväljundid ja õpiku struktuur ning kolmandas etapis loodi õpik. Õpiku loomiseks kasutati veebiraamistikku Angular, mis võimaldas paindlikkust erinevate interaktiivsete komponentide koostamisel. Loodud õpik on leitav aadressilt progema.ee. Viimaks hindasid valminud õpikut õpetajad ja õpilased, kelle tagasiside põhjal viidi sisse parandusi, anti hinnang loodud õppematerjalile ja kaardistati edasiarendusvõimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF