Ametikoha nõuded tuletoetusprogrammi Tooru kasutamiseks iseliikuvate haubitsate K9 meeskonnas ja väljaõppematerjalid programmi õpetamiseks

Nimi
Lohe Anna Oras
Kokkuvõte
Eesti Kaitseväe poolt K9 liikursuurtükkidele loodava tarkvara Tooru õpetamiseks peamiselt ajateenijatele tuli lähtuda kaitseväes kehtestatud normdokumendist (SVE) õppematerjalide loomisel. See dokument põhineb NATO SAT mudelil, mis on ADDIE mudeli iteratsioon.
Mudeli alusel kirjeldati kõigepealt lõpptulemus: ametikoha nõuded, mis väljaõpet läbides tuleb saavutada. Seejärel sõnastati väljaõppe-eesmärgid, tuvastati väljaõppealased piirangud ning koostati õppematerjalid. Loodud õppematerjalideks on plaankonspektid (2 tk) ning eksam. Samuti koostati juhised õppekava täiendamiseks, kuivõrd eraldi õppekava luua ei olnud võimalik.
Kõiki vaheetappe ja loodud õppematerjale tutvustati ekspertgrupile (K9 instruktorid, võime-loome-spetsialistid) ning neilt saadud sisendite põhjal valiti väljaõppestrateegia ja tehti parandusi õppematerjalidesse. Õppematerjalide ja eksami sobivuse kontrollimiseks viidi läbi ka pilootkursus, kus osales 27 õppurit. Ekspertgrupi tagasiside põhjal vastavad loodud mater-jalid nende vajadusele ning pilootkursuse tulemuste põhjal saab väita, et kursus täitis oma eesmärgi ametikoha nõuete saavutamisel. Väljaõppematerjalide viimane versioon on võimalik kohe kasutusse võtta, kuid tarkvara arenedes ja uute versioonide lansseerides tuleb seda teatud valdkondades täiendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Reelika Suviste PhD, Veiko Dieves MA
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF