Veeb 3.0 finantssektoris

Nimi
Adil Shirinov
Kokkuvõte
Iga päev ilmuvad uued tehnoloogiad, mille üle paljud eksperdid mõtisklevad, analüüsides nende tõhusust ja potentsiaalseid rakendusvõimalusi. Finantssektor ei ole erand ning sektori asjatundjad püüdlevad pidevalt, et leida võimalusi, kuidas neid värskelt tekkinuid tehnoloogiaid optimaalselt ära kasutada. Üks sellistest uutest tehnoloogilistest on Veeb 3.0. See tehnoloogia on põhjustanud arvukaid arutelusid ja esitatud on rohkesti argumente, kuid meil puudub siiski piisavalt dokumenteeritud materjal, mis käsitleks, kuidas seda tehnoloogiat võiks tõhusalt rakendada finantssektori heaks ning milliseid potentsiaalseid probleeme ja väljakutsed see võib kaasa tuua. Selle informatsioonilünga täitmise eesmärgil ja nimetatud tehnoloogia ning selle potentsiaalsete rakendusvõimaluste uurimiseks teostati kvalitatiivne uuring. Uuring hõlmab intervjuusid isikutega, kes omavad nii Veeb 3.0 alaseid teamisi kui ka finantsalaseid teadmisi. Sellise lähenemise abil püüti analüüsida, millist lisaväärtust võib Veeb 3.0 finantssektorile pakkuda, andes seeläbi akadeemilise panuse selle tehnoloogia optimaalseks rakendamiseks finantssüsteemis. Käesolevas uurimistöös on täpselt kirjeldatud antud töö raames läbiviidud kvalitatiivse uuringu protsess ning on esitatud valdkonna ekspertidega läbi viidud intervjuude tulemused, milles tuuakse esile Veeb 3.0 potentsiaalsed rakendusalad ning spetsiifilised rakendusvõimalused. Käesolev töö käsitleb ka seda, kuidas Veeb 3.0 kavatsetakse tulevikus kasutada ning millist väärtust see võib tuua. Lisaks on käsitletud erinevaid potentsiaalseid väljakutseid, mis võivad tekkida selle tehnoloogia rakendamisel. Intervjuude tulemuste põhjal käsitletakse käesolevas töös ka täiendavaid võimalusi ja strateegiaid, kuidas rakendada Veeb 3.0 tehnoloogiat finantssektorile lisaväärtuse loomiseks. Antud uurimustöö pakub teistele teadlastele ja asjatundajatele informatsiooni ning seda võib kasutada juhendmaterjalina, selgitades, kuidas finantssektori organisatsioonid võivad Veeb 3.0 tehnoloogiat ära kasutada ning milline on selle tehnoloogia praegune arengutasand ja rakendusala.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF