Eesti IT magistrite karjäär

Nimi
Margus Porkveli
Kokkuvõte
Juba pikemat aega on arutletud kuidas leevendada Eestis ja ka kogu maailmas valitsevat IT spetsialistide puudust. Üheks vahendiks selleks on IT eriala õppivate üliõpilaste arvu suurendamine. Selle töö eesmärgiks on uurida, mis juhtub IT eriala üliõpilastega peale hariduse omandamist. Kuna bakalaureuseõppe lõpetanutel sageli veel puuduvad spetsiifilised teadmised ja oskused, on uuritud magistriõppe lõpetajaid. Statistika põhjal on näha, et magistriõppe lõpetajate hulk on märkimisväärselt suurenenud. Näiteks kui 2000-2003 aastate keskmine lõpetajate hulk oli 31, siis aastateks 2008-2011 oli see tõusnud 139-ni. Töö eesmärgiks on vastata küsimusele, kas koolitusmahtude tõusmisega on kaasnenud ka reaalselt IT spetsialistide juurdekasv ja milline on IT magistrite tööalane käekäik peale erialase magistrihariduse omandamist. Põhilised uurimisküsimused:  Kuivõrd on lõpetanute praegune töö seotud õpitud erialaga?  Kui pikk on lõpetanute tööstaaž?  Kus asub lõpetanute töötamise asukoht? Samuti on töö üheks alameesmärgiks kindlaks määrata, kas õpinguid on veel jätkatud doktorantuuris, on loodud oma firma, millises ettevõttes töötatakse ja mitu töökohta on olnud enne praegust. Töö struktuur on järgmine: Esimeses peatükis on antud ülevaade IT tööturu üldisest seisust varasemate uuringute alusel. Metoodikapeatükk tutvustab uuringu meetodit ja uuringu läbiviimist. Samuti on metoodika peatükis esitatud uuritava valimi kirjeldus. Uuringu põhilised tulemused on esitatud kolmandas peatükis. See koosneb lõpetanute jaotusest soo ja erialade lõikes, seotusest õpitud erialaga, tööga seotud aspektidest ja töökoha paiknemisest. Kokkuvõttes tuuakse ära uuringu põhilised tulemused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
U.Puus, M.Niitsoo
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF