MySQL, Sybase ja Oracle andmebaaside varundamine ja taaste

Nimi
Roland Roose
Kokkuvõte
Andmebaaside varundamisel ning taastamisel on oluline roll andmebaasis olevate andmete terviklikkuse ning kättesaadavuse tagamisel. Ilma hea varundamise ning taastamise plaanita võib tehniliste rikete, tarkvaraliste vigade või kasutajate eksimise tõttu kustunud või valeks muudetud andmete taastamine nõuda väga palju aega ning vaeva või olla üldse võimatu. Hea varundamise ning taastamise plaani loomiseks on oluline teada, milliseid võimalusi kasutatav andmebaaside juhtimissüsteem pakub. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade kolme erineva andmebaaside juhtimissüsteemi Sybase SQL Anywhere 12, Oracle 11g ning MySQL 5.6 poolt andmebaaside varundamiseks ning taastamiseks pakutavatest võimalustest, võrrelda neid ja luua õppematerjale, mida oleks võimalik kasutada andmebaaside kursuse praktikumis. Kõikidest mainitud andmebaaside juhtimissüsteemidest on erinevaid versioone, kuid kuna enamik varundamise ning taastamise võimalused nendel versioonidel kattuvad, siis on erisuste korral andmebaaside juhtimissüsteemi versioon eraldi välja toodud. MySQL 5.6 korral on arvestatud, et kasutatakse vaikimisi määratud salvestusmootorit (storage engine) InnoDB. Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse andmebaaside varundamise ning taastamise vajalikkust, tuuakse välja erinevad varunduste liigid ning antakse ülevaade aspektidest, mida on vaja varundamise ning taastamise planeerimisel silmas pidada. Teises peatükis kirjeldatakse lühidalt erinevaid andmebaaside juhtimissüsteeme ning nende füüsilist struktuuri, mis aitab mõista millised failid varundamise ning taastamisega üldse seotud on. Kolmandas peatükis on toodud ülevaade võrreldavate andmebaaside juhtimissüsteemide varundamise ning taastamise võimalustest. Neljandas peatükis võrreldakse varukoopiate tegemise ning nende taastamiseks kasutamise võimalusi ja mugavust ning antakse andmebaaside juhtimissüsteemidele hinnang.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad