Misuse case´i ja Fault Tree Analyse´i koosmõju turvalisuse ja ohutuse uurimisel

Nimi
Servet Kurt
Kokkuvõte
Ohutus ja turvalisus infosüsteemides muutuvad aasta-aastalt üha olulisemaks. Seda seetõttu, et kaasaegsed infosüsteemid on üha enam levinud veebiteenustes, -võrgustikes ja –pilvedes. Ohutuse seisukohalt olulisi süsteeme, mida ei ole varem Internetis kasutatud, tehakse ümber, et muuta neid kasuatatvaks Internetis. Selle tulemusena on tekkinud vajadus leida uusi meetodeid, mis kindlustaks nii ohutuse kui turvalisuse tarkvarasüsteemides. Kui ohutust ja turvalisust ei käsitleta koos, võivad nad riske suurendada – olukorra ohutuks muutmine võib tekitada riski turvalisuses ning sellest tekib probleem. Näiteks lukustatud uksed ühiselamutes turvalisuse huvides, kaitsmaks sealseid elanikke röövide ning muude võimalike kuritegude eest. Uste avamiseks kasutavad ühiselamu elanikud kaarte, mis uksed avavad. Tulekahju korral aga avanevad uksed ohutuse eesmärgil automaatselt ning kurjategijad, lülitades sisse tuletõrjealarmi, pääsevad ühiselamu elanike vara juurde.Antud uurimistöös antakse ülevaade ohutusest ja turvalisusest kui ühtsest süsteemist, määratledes ohutuse ja turvalisuse mõisted ning otsides võimalikke viise nende integreerimiseks, arendades koosmõju ohutuse ja turvalisuse vahel kasutades misuse case´i ja fault tree analysis´i. Töös selgitatakse fault tree analysis´i sobivust ohutuse domeeni mudelisse ja püütakse leida koosmõju fault tree analysis´i ja misuse case´i tehnikate vahel. Kasutades nii ohutuse kui turvalisuse domeenimudeleid ning tekitades koosmõju tehnikate vahel, on oodatud tulemuseks ohutuse ja turvalisuse probleemi lahendamine tarkvarasüsteemides. Usutavasti aitab antud uurimistöö kaasa ohutuse ja turvalisuse integreerimisvõimaluste leidmisele selgitades fault tree analysis sobivust ohutuse domeenimudelisse, kasutades misuse case´i ja information security risk management´i seost ja kooskõlastades seda misuse case´i tehnikaga Samuti selgitatakse töös uut metoodikat, kuidas kasutada fault tree analysis-d ja misuse case´i selleks, et saavutada nii ohutus kui turvalisus kaasaegsetes infosüsteemides. Lisaks sellele testiti töös selgitatud sobivust usaldusväärse stsenaariumi korral, mis kinnitab sobivuse paikapidavust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dr. Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF