Arvutiteaduste õppekavarühma õppekavad kutsehariduses

Nimi
Kerli Kuningas
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, millised on kutseõppeasutustes arvutiteaduste õppekavarühma kuuluvad õppekavad, millel toimub kutseõpe keskhariduse baasil. Bakalaureusetöö käsitleb üheteistkümne Eesti kutseõppeasutuse õppekavasid, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemist. Kutseõppeasutuste õppekavasid analüüsitakse ning võrreldakse Tartu Ülikooli informaatika eriala õppekavaga. Lisaks võrreldakse nii ülikoolis kui ka kutseõppeasutuses õpetatavat samanimelist õppeainet nimega „Objektorienteeritud programmeerimine“. Tulemustest selgub, et kutseõppeasutuste õppekavad erinevad ülikooli IT õppest. Suur osatähtsus on kutseõppes praktikal, mis moodustab ligi veerandi kogu õppekava mahust. Samuti õpetatakse kutseõppeasutustes programmeerimise aineid ning reaalaineid vähem kui ülikoolis. Samanimelist õppeainet „Objektorienteeritud programmeerimine“ on raske võrrelda, kuna õppeained erinevad mõlemas õppeasutuses nii aine sisu kui ka mahu poolest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF