Organisatsioonidevaheliste suhete mõju strateegiliste otsuste langetamisele küberkuritegevuse uurimisel

Nimi
Alex Uriel Duran Santos
Kokkuvõte
Antud lõputöö eesmärk on mõista ja selgitada organisatsioonide vahelist suhtlust õiguskorra tagamisel otsuste langetamise valdkondades kui nähtust, mis hõlmab koostöö ja teabe jagamise kontseptsioone ning viise, mis mõjutavad küberkuritegevuse uurimise protsesse. Uurimisobjekti probleem tuleneb ebapiisavast interdistsiplinaarsest tööst ja teoreetilistest sotsiaalteaduste arengutest tehnika vallas ning täpsemalt kavandatud lahenduste puudumisest, mis võiks suunata küberkuritegevuse uurimisega seotud juhtimisfunktsioone. Selle tulemusena seisavad õiguskaitsebürood (ÕKBd) silmitsi üha kasvavate raskustega, mis puudutavad nii protsesse, kommunikatsiooni kui koostööd, mis tulenevad keerulise teabe jagamise vajadusest. Eelkõige tekitavad raskusi küsimusi õigeaegne teabevahetus ja usaldamatus. Lõputöös on liigitatud takistused, mis võivad pidurdada uurimisprotsesse ja mõju strateegiliste otsuste langetamisel. Samuti püüab lõputöö sõnastada tingimused, mis on vajalikud optimaalse ja koostööl põhineva teabevahetuskeskkonna loomiseks, et võidelda küberkuritegevuse vastu.
Metoodiline lähenemine hõlmab kvalitatiivset sisuanalüüsi, uuringud, juhtumikirjeldust ja teiseste andmete kasutamist. Esiteks, määratleb töö terminid ja eristab mõisted tõlgenduste kaudu, et aidata luua täpne olukorra kaardistus küberkuritegevuse ökosüsteemis. Antud kaardistus hõlmab ökosüsteemi sidusrühmade vaatepunktist ja määratleb nende koostoime mehhanismid. Seejärel määratletakse lõputöös põhilised takistused ja vajadused, mille uuriv protsess paljastab, ja tehakse ettepanek uue optimeeritud küberkuritegevuse uurimise analüüsi mudeliks. See analüütiline tööriist saab teavitada ja raporteerida protsessi etappidest, mis vajaks suuremat uurimist. Viimasena uuritakse Kolumbia politsei küberkuritegevuskeskuse (KKT) juhtumit, et näitlikustada, kuidas uuritud perspektiive saaks rakendada.
Töö tulemused soovitavad, et funktsionaalseid aspekte saaks parandada, kui lisada juhtimise elemente uurimisprotsessi ettevalmistavasse järku. Ühtlasi saab hõlbustada kriminaalmenetluse uurimisel ka suhtlust sidusrühmadega ja teabe varustamisega. Veelgi enam, läbi haldusmenetlusprotsesside saab parandada nii usaldussuhteid kui teabe liikumise mustreid ja lõpuks suurendada organisatsioonide tõhusust võitluses küberkuritegevusega.
See lõputöö panustab teoreetilise baasi arendamisse, selgitab põhimõisted, mis tulenevad interdistsiplinaarsest kontseptsioonide ja teooriate integratsioonist. Samuti esitleb lõputöö praktilisi vahendeid, mida saab kohaldada juhtimisorganisatsioonide koostoimemehhanismidele küberkuritegevuse uurimisel. Töös esitletakse vajaduste analüüsi tulemusi, parimate praktikate rakendamise suuniseid ning ettepanekut optimeeritud uurimismudeli ellurakendamiseks, mis lähtub organisatsiooni suhtluse vajadustest. Eelnimetatud moodustavad tööriistkasti praktilistest vahenditest, mida rakendada juhtimistehnikates, et suurendada tõhusust ja toetada otsuste tegemist võitluses küberkuritegevusega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Maria C Solarte Vasquez; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF