Programmeerimiskeele Python veateated programmeerimise algõppes

Nimi
Raigo Kodasmaa
Kokkuvõte
Lühikokkuvõte:

Magistritöö raames viidi läbi uuring programmeerimiskeele Python veateadetest programmeerimise algõppes ja koostati õppematerjal vastavalt uuringus saadud tulemustele. Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga programmeerimisteemalistel e-kursustel osaleb tuhandeid inimesi, kes lahendavad e-kursuste raames kümneid ülesandeid. Hetkel on program-meerimiskeele Python veateated ingliskeelsed, lühidalt kirjeldatud ja sisaldavad palju tehnilisi detaile, mistõttu on need algajatele programmeerijatele keeruline mõista. Käesolev töö keskendubki veateadete uurimisele ja lahti seletamisele, et algõppe programmeerimise e-kursuslased neid paremini mõistaksid ja seega ka enda programmis tekkinud vigu parandada oskaksid. Läbiviidava uuringu raames koguti tagasisidet e-kursuse Programmeerimisest maalähedaselt osalejatelt programmeerimiskeele Python sisseehitatud kompilaatori veateadete kohta küsitluse ja töövahendina kasutusel oleva programmeerimiskeskkonna Thonny logifailide näol. Kogutud andmete põhjal viidi läbi analüüs ja valiti välja sagedamini esinenud veateated, mille kohta koostati eestikeelne õppematerjal. Materjal koosneb 7 levinumast vea-tüübist, kus omakorda 29 levinumat veateadet on seletatud lahti eesti keeles ja neile on lisatud 35 programminäidet koos võimalike parandusviisidega. Veateadete õppematerjali saab kasutada programmeerimisteemaliste e-kursuste juures abimaterjalina erinevate ülesannete lahendamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF