Didaktilise õppematerjali koostamine kursuse “Koolirobootika I” põhikooli robootika osas

Nimi
Kristina Ausen
Kokkuvõte
Kursuse "Koolirobootika I" eesmärk Tartu Ülikoolis on anda informaatika ja õpetajakoolituse tudengitele ettekujutus sellest, mis toimub robootika alal koolis. Kursus on olnud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste hulgas alates 2011. aastast. Tegu on keskkonda Moodle ja arvutiteaduse instituudi vikisse loodud e-kursusega, mis algselt põhines ühel robootika vahendil - LEGO Mindstorms NXT. Praeguseks komplekti LEGO Mindstorms NXT enam ei toodeta, kuigi koolides leiab see veel üsna laialdast kasutamist. Kasutusse on jõudnud uus versioon, LEGO Mindstorms EV3, samuti ka mitmeid teisi uusi robootika alaseid õppevahendeid. Seetõttu vajas kaasajastamist nimetatud e-kursus nii käsitletavate vahendite kui ka kogu ülesehituse osas tervikuna.
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uuendada "Koolirobootika I" kursuse seda osa, mis puudutab põhikooli õpilaste robootikat I ja II kooliastmes. See hõlmab üldjoontes poole kogu e-kursuse mahust. Magistritöö tegemise käigus kaardistati olemasolevad vaba kättesaadavusega koolirobootika materjalid ning koostati uued õppematerjalid robootika vahenditele Bee-Bot, LEGO WeDo 2.0 ja LEGO Mindstorms EV3. Kursus ei ole enam ainult e-kursus, nagu eelnevalt, vaid kombineeritud õppe kursus, kus on võrdselt tähtsad nii sessioonidel osalemine kui ka koduste ülesannete lahendamine. Magistritöö ei hõlma kursuse "Koolirobootika I" põhikooli III ja gümnaasiumi kooliastme materjale, mis on kursuse vastutavate õppejõudude poolt ettevalmistamisel.
E-kursuse "Koolirobootika I" läbinu tutvub koolirobootika vahenditega ja saab ettevalmistuse koolis robootikatundide läbiviimiseks, huviringi juhendamiseks. Tulevikus võiks kursuse kättesaadavus olla laiem, mitte ainult tudengitele, vaid ka täiendõppena praegustele või tulevastele õpetajatele, ringijuhtidele, haridustehnoloogidele, kes tahaksid oma teadmisi antud vallas laiendada või soovivad lõimida oma õppeainesse uusi tehnoloogilisi vahendeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF