Programmeerimise algkursuste loengud

Nimi
Andro Margens
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöös uuritakse, millised on programmeerimise algkursuste õppetöö vormid. Teaduskirjanduse põhjal on ülevaade järgnevatest loenguvormidest: traditsiooniline loeng, loengu video ja videoloeng. Uuritakse, mil määral on loengud kasutusel välismaa ja Eesti kõrgkoolides. Eraldi on vaatluse all Tartu Ülikooli kursus "Programmeerimine". Koostatakse küsimustik ja seejärel tehakse analüüs 227 üliõpilaste vastuste baasil. Leitakse, milliseid loengus osalemise viise eelistavad kursusel osalenud ja saadakse teada, mis on nende valikute põhjused. Loengus osalemise viisid on järgnevad: loeng, loengu video, mitteosalemine, loeng või loengu video, loeng ja pärast loengu video. Analüüsitakse üliõpilaste eelistatud loengus osalemise viisi ja kursuse lõpptulemuse seost. Samuti tuuakse välja üliõpilaste arvamused loengute, loengupunktide, märkmete tegemise, nutiseadmete ja klikkerite kasutamise kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF