Programmeerimise algkursuste ülesannete kategoriseerimine Bloomi taksonoomia alusel

Nimi
Eva-Maria Pedosk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames anti ülevaade Bloomi taksonoomia-alasest kirjandusest ja prooviti kategoriseerida statsionaarsete kursuste ning MOOCide “Programmeerimise alused” ja “Programmeerimise alused II” arvestustööde ülesandeid. Ülesannete kategoriseerimine viidi läbi Bloomi taksonoomia alusel ja kirja pandi kategoriseerimisel tekkinud raskused ning kitsaskohad. Lisaks kontrolliti kategoriseerimise abil, kas arvestustööde ülesannete sisu on vastavuses kursuste õpiväljunditega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF