Kõige efektiivsemad MVP meetodid: viie eduka Eesti startupi näitel

Nimi
Kadi Pung
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida meetodeid, mis kasutatakse MVP (minimaalse töötava toote) skoobi määratlemil Eesti idufirmades. Esmalt on arutatud võimaliku MVP tähtsuse üle seoses tarkvaratoodetega. Lisaks on defineeritud MVP mõiste, arutatud selle kasutuse ning ka kriitika üle. Lisaks on kirjeldatud meetodeid, mida tihti kasutatakse MVP skoobi prioritiseerimisel nagu 5 Whys, MoSCoW, Kano, 80/20, Prioritiseerimise Maatriks. Uurimuses on kasutatud juhtumiuuringu uurimismeetodit. Töö põhineb viiel detailsel in- tervjuul Eesti edukate idufirmadega. Intervjuude paindlikkus kindlustab hea teema katvuse ning sihipärane valim garanteerib piisava infokatvuse. Viis ettevõtet, keda intervjueeriti on Bolt Business, Novastar, 1oT, Hundred5 ning Codemagic. Analüüsi põhjal on soovitused MVP koostamise jaoks kopeerida võimalikult palju edukatelt konkurentidelt, küsida ning usaldada klientide tagasisidet ning olla võimeline vajadusel kiiresti ümber hindama prior- iteete, et leida toote sobivus turul.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Evgenia Trofimova
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF