Graafika loomine ning optimeerimine arenduskeskkonnas Unity

Nimi
Ahti Maa
Kokkuvõte
Magistritöös antakse ülevaade linna ehitamise mängu graafika loomisest ning optimeerimisest, kasutades Unity arenduskeskkonda. Graafika loomisel rakendati Unity visuaalse programmeerimise vahendeid Shader Graph’i ja Visual Effects Graph’i. Antud vahendite abiga loodi mängu kasutatavad materjalid, visuaalsed efektid kui ka graafika loomist lihtsustavad süsteemid.
Testiti loodud graafiliste lahenduste mõju kaadrisagedusele, kasutades erinevaid profileerimise vahendeid sh. Unity Profiler ning Nvidia Nsight Graphics. Testide tulemusi kasutati ka graafika optimeerimise juures. Töös anti ülevaade kogu optimeerimise protsessist, milles rakendati muuhulgas Unity ECS metoodikat ning HLOD süsteemi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Margus Luik
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF