Lapsevanematele suunatud veebilehtede kasutatavuse testimine

Nimi
Anet Vallsalu
Kokkuvõte
Antud magistritöö käigus analüüsiti kuue erineva lapsevanematele suunatud veebilehe kasutatavust. Analüüsitulemuste saamiseks viidi kümne osalejaga läbi uuring, mille käigus kasutati kolme erinevat uurimismeetodit: poolstruktureeritud intervjuud, kasutatavuse teste valjult mõtlemise meetodil ja süsteemi kasutatavuse skaala küsimustikku. Töö autor esitab kokkuvõtte igal veebilehel leitud kasutatavuse probleemidest, hindab probleemide tõsidust ja seost sellega, milliseid Nielsen’i heuristikuid ehk kasutajaliidese disaini põhimõtteid leitud probleemid rikuvad. Töö käigus pakub autor välja lahendused probleemide parandamiseks ja esitleb spetsialisti poolt antud hinnangut probleemide parandamise keerukusele. Magistritöö sisaldab autoripoolset arutelu ja üldiseid soovitusi hea kasutatavuse saavutamiseks lapsevanematele suunatud veebilehtedel, lähtudes uuringu käigus leitud kasutatavuse probleemidest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Evgenia Trofimova
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF