Õppetööga seotud andmekaitserakenduse nõuete väljaselgitamine agent-orienteeritud eesmärgimudeli abil

Nimi
Terje Mäesalu
Kokkuvõte
Tartu Ülikool töötleb oma põhitegevuse eesmärgil erinevaid isikuandmeid. Selleks, et töötajad teeksid isikuandmete töötlemisel õigeid otsuseid, tuleb neid nõustada ja koolitada. Selle juures saavad abiks olla infotehnoloogilised lahendused, mis hõlbustavad nii andmekaitsealaste teadmiste omandamist kui ka vajaliku info kiiremat leidmist. Magistritöö põhieesmärk on välja selgitada Tartu Ülikooli õppejõudude ja õppekorraldusspetsialistide andmekaitsealaste teadmiste omandamist toetava rakenduse funktsionaalsed, kvaliteedi- ja emotsionaalsed nõuded. Töö alameesmärk on testida agent-orienteeritud eesmärgimudeli kasutamist nõuete väljaselgitamisel nende inimeste seas, kellel ei ole põhjalikke IT-teadmisi.
Töös koostati esialgne eesmärgimudel, mille puhul tugineti olemasolevale dokumentatsioonile, pilootuuringus tehtud intervjuudele ning andmekaitse spetsialisti senistele eksperditeadmistele ja töökogemusele. Seejärel tehti fookusgrupi intervjuud sihtrühma esindajatega (õppejõud ja õppekorraldusspetsialistid), kasutades abivahendina loodud eesmärgimudelit. Intervjuude käigus lisandunud nõuete alusel täiendati esialgset eesmärgimudelit. Esialgse rakenduse ulatuse ehk minimaalse elujõulise toote (MVP) määramisel kasutati MoSCoW meetodit. MVP alusel koostati rollimudelid ja kasutuslood. Lisaks selgus eesmärgimudeli kasutatavuse analüüsist, et see on kasulik tööriist, mida kasutada funktsionaalsete, kvaliteedi- ja emotsionaalsete nõuete väljaselgitamiseks inimeste seas, kellel ei ole informaatiku taust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kerli Mooses, PhD
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF